Behandeling van de begroting 2019 in de raad

“Allereerst wil ik vanuit de VVD Oldambt mijn dank uitbrengen naar de medewerkers, het MT en het college die hun bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van de stukken. Een meer financieel rooskleurig beeld van voor de zomer werd een flinke ombuiging naar de situatie van nu. En dat hebben velen binnen het gemeentehuis tijd en hoofdbrekens gekost. Nogmaals dank hiervoor.

Voor de VVD Oldambt is dit de eerste begroting sinds jaren als coalitiepartij. Uiteraard zijn we daar blij mee. Ook zijn we blij met het voorstel dat gezien de grote financiele uitdaging de lasten voor de inwoners en bedrijven minimaal zijn toegenomen. Dit geeft ruimte aan de ambitie voor de gemeente Oldambt om de MKB-vriendelijkste gemeente te gaan worden en zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. We zijn zelfs verheugd om in de begroting te kunnen lezen dat belasting verhogen géén vanzelfsprekendheid is.

Aan de andere kant zijn we minder blij omdat we, gezien de cijfers, moeten bezuinigen op maatregelen waar inwoners gewend aan zijn geraakt.

Echter het is net als het huishoudboekje; er moet een gezonde verhouding zitten in wat er binnenkomt en wat er uitgaat. En de spaarrekening aanspreken kent een einde….

Teksten dat we als gemeente uitgaan van wat inwoners “nodig hebben” in plaats van waar “men recht op heeft” is uit ons hart begrepen. Uiteraard wel een vangnet (of springplank) voor diegenen die minder zelfredzaam zijn.

Het college schrijft dat ze het adagium “de raad meer aan de voorkant” samen inhoud te geven. Het is vaker geroepen maar vanuit de VVD Oldambt willen we graag starten met een Lange Termijn Agenda van de raad zodat we tijdig gezamenlijk weten welke onderwerpen er bediscussieerd gaan worden en waar kaders voor gesteld moeten worden. Dit komt een gedegen voorbereiding ten goede.

Hebben we dan geen zorgen? Zeker wel.

Zeer zorgelijk vinden wij de voor ons gevoel onbestuurbare uitgaven in de jeugdzorg. Hier moeten we als gemeente, als gemeenteraad meer grip op krijgen. Door verkrijgen van inzicht en wellicht specifiek beleid op maken. “De jeugd heeft de toekomst” en dat onderschrijven wij als VVD Oldambt. De jeugd vinden wij belangrijk. En als zij zorg nodig hebben dan verdienen zij dit.

Om meer inzicht en meer grip te krijgen op deze problematiek zouden wij graag vanuit de raad een werkgroep willen vormen om kaders te bedenken voor specifiek beleid om de jeugd in Oldambt meer te bedienen. Wij dienen hiervoor een motie in.

We willen het college nog wel een aantal zaken meegeven:

  1. We zijn positief over dat er budget beschikbaar blijft voor burgerinitiatieven. Wel vinden we als VVD Oldambt belangrijk dat de vinger aan de pols wordt gehouden qua besteding. Dat betekent “op = op” en bij voorkeur dat het geld duurzame besteed wordt.
  2.           Het is goed dat het transformatieproces van Synergon naar Afeer is afgerond en we hopen dat dit nu meer een succes gaat worden dan het verleden. Voor de mensen en onze portemonnee.
  3.       Op blz. 67 valt te lezen dat nav een motie van de VVD uit november 2016 het percentage van het inkoopvolume wat regionaal wordt aanbesteed langzaam stijgt. Wij zouden graag zien dat we de streefnorm gaan verhogen naar 40%. Hiertoe dienen we een motie in.
  4.           We kunnen op blz. 71 lezen dat de Nota grondbeleid in 2019 wordt herzien. Wellicht overvloedig maar ik wil de portefeuillehouder nog wijzen op zijn toezegging om hier een opiniërende commissie aan te wijden om dan wellicht kaders mee te geven.

Voorzitter; ik kom tot een afronding De VVD Oldambt pleit al jaren voor een stabiel en evenwicht financieel beleid en deze begroting kan onze goedkeuring wegdragen.”