Werk moet lonen

Voor de VVD is een kernwaarde binnen ons bestaan dat mensen in vrede en veiligheid zelf over hun leven kunnen beschikken

Om hier in Nederland invulling aan te kunnen geven moet je in je eigen onderhoud kunnen voorzien en daarvoor heb je geld nodig. Geld wat gegenereerd kan worden door te werken.

Werken als zelfstandige, binnen bedrijven of overheid, binnen de productieve sector, zorg of dienstverlening.

Mensen die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien dienen te worden ondersteund. Uitgangspunt is dat iedereen kwaliteiten heeft die ontwikkeld kunnen en moeten worden. Binnen de arbeidzame levensperiode moet deelnemen aan het arbeidsproces normaal zijn.

De gemeente moet zeer terughoudend zijn met eigen inkomenspolitiek. Door een herschaling van de OZB kan de belasting voor bedrijven teruggeschroefd worden. Hierdoor zal een aanzuigende werking op ondernemers ontstaan, meer banen, minder mensen in een uitkeringssituatie.

Dus meer mensen die in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en over hun eigen leven kunnen beslissen. De gemeente moet iedereen die kan werken stimuleren dat ook te doen.         


Werk moet lonen.

Het door gemeente aanvullen van – bijstands - uitkeringen zodanig dat de stimulans om te werken genivelleerd wordt, is onwenselijk.                                                                                                                                                Van mensen met een uitkering mag een tegenprestatie verwacht worden.